Terminal Intermodalny – Inowrocław

TERMINAL INTERMODALNY INOWROCŁAW –
STREFA GOSPODARCZA ZACHODNIA

Terminal Intermodalny zlokalizowany został w Strefie Zachodniej Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego. Inowrocław położony jest na skrzyżowaniu zelektryfikowanych szlaków nr „131” (posiada priorytet towarowy) oraz „353” (posiada priorytet pasażerski). Szlak kolejowy nr „131” łączy Śląsk z portami w Gdyni i Gdańsku, natomiast szlak „353” łączy zachód Polski ze wschodem. Mamy do czynienia z naturalnymi i korzystnymi uwarunkowaniami geograficznymi, które powodują, że przedsięwzięcie polegające na budowie Terminala Intermodalnego jest wysoce uzasadnione i potrzebne. Warto zaznaczyć, że budowa suchego portu intermodalnego w Inowrocławiu wpisuję się w Strategię Rozwoju Województwa. Byłby to największy terminal kolejowy w północnej Polsce, pod który mógłby podlegać port rzeczny zlokalizowany w przyszłości na pograniczu Bydgoszczy i Solca Kujawskiego. Kontenery rozładowane w tym porcie zostałyby przetransportowane do Inowrocławia, który odgrywałby drogę hubu.

Koncepcja utworzenia węzła intermodalnego w Inowrocławiu została zainicjowana przez mgr. inż. Marka Słabińskiego pełniącego jednocześnie funkcję radnego miasta Inowrocławia. W toku ścisłej współpracy naszej pracowni z radnym Markiem Słabińskim, który równolegle prowadzi intensywne działania na szczeblu samorządowym i ministerialnym, opracowana została koncepcja projektowa terminalu.

W naszej ocenie, zainicjowane przez radnego działania na rzecz powstania Terminalu Intermodalnego w Inowrocławiu są potrzebne i wpisują się w Strategię Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego, której zadaniem jest wspieranie słabszych i mniej rozwiniętych regionów poprzez prawidłowy wzrost pod kątem gospodarczym, infrastrukturalnym i ekonomicznym.

Infrastruktura i wyposażenie:

 • Powierzchnia całkowita Terminalu: 30 ha
 • Aktualna maksymalna roczna możliwość przeładunkowa: 800 000 w TEU
 • Powierzchnia składowa: 17 000 TEU [8 500 FEU]
 • Powierzchnia Magazynowa (hale): 16 000 m²
 • Powierzchnia biurowo – administracyjna: 5 500 m²
 • Powierzchnia socjalno – hotelowa: 3 200
 • Wyposażenie w pojazdy podnośnikowo – przeładunkowe: REACHSTACKERY – szt. 8

Infrastruktura kolejowa:

 • Liczba bocznic kolejowych: 1
 • Liczba i długość torów kolejowych do załadunku i wyładunku: 4 x 600 m plus tor manewrowy/postojowy
 • Liczba suwnic kolejowych: 2
 • Liczba suwnic kontenerowych: 7 (typu RTG cranes)
 • Liczba wozów podsiębiernych: 4
 • Liczba ciągników terminalowych: 4 (TTU – Tractor-Trailer Units)

Program funkcjonalno – przestrzenny terenu objętego opracowaniem:

 • Hale napraw i renowacji kontenerów
 • Narzędziownia i akumulatorownia
 • Hala napraw bieżących / magazyn części zamiennych
 • Wiaty dla pojazdów technicznych typu: Reachstacker
 • Zbiorniki wody do celów przeciwpożarowych
 • Pasaże I, II, III do składowania i magazynowania kontenerów
 • Wieża kontroli i nadzoru
 • Trafostacje z zapleczem technicznym
 • Przyłącza prądu dla kontenerów chłodniczych
 • Parkingi dla samochodów osobowych i cieżarowych
 • Budynki biurowo / administracyjne
 • Budynek socjalno / hotelowy
 • Punkty przyjęcia i wydania kontenerów – usługi agencyjne, celne, sanitarne, spdycyjne

Działy:

 • Dział ROZWOJU (7-10 osób)
 • Dział OPERACYJNY (10-12)
 • Dział UTRZYMANIA RUCHU (12-14)
 • Dział ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI (8-10)
 • Dział FINANSOWY (8-10)
 • Dział ADMINISTRACYJNY (15-20)
 • Dział BEZPIECZEŃSTWA (14-16)
 • Dział OCHRONY i MONITORINGU (3-5)
 • Dział HANDLOWY I ROZWOJU BIZNESU (12-14)
 • Dział IT (6)
 • Dział ZASOBÓW LUDZKICH I KOMUNIKACJI (6-7)
 • Dział TECHNICZNY (20-25)

Przewidywana liczba pracujących osób na jednej zmianie: 100-115 osób. Tryb pracy na trzy zmiany. Przewidywana suma osób zatrudnionych przez terminal: 300-345 osób.

Powstanie Terminalu Intermodalnego w Inowrocławiu zdecydowanie ożywiło by rynek pracy a około branżowa infrastruktura przyczyniłaby się do ożywienia regionu pod kątem pod kątem gospodarczym, infrastrukturalnym i ekonomicznym.